Disclaimer e-mail verkeer vanuit Dutch Height

De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De ontvanger die niet de geadresseerde is, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlage(n) door een ander dan de geadresseerde is niet toegestaan. Door de elektronische verzending van het bericht kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie. Dutch Height behoudt zich het recht voor om alle communicatie die via e-mail verloopt te monitoren.

The contents of this message and any attachtments are exclusively intended for the addressee. The recipient who is not an addressee is requested to notify the sender immediately of the erroneously receipt. Any use of the contents of this message and/or the attachtment(s) by anyone other than the addressee is not allowed. Due to the electronic dispatch of this message no rights can be derived from in the information. Dutch Height reserves the right to monitor all and any communication via e-mail.

Disclaimer website Dutch Height

Onze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Er wordt uiterste zorg besteed aan een zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod van informatie.
Dutch Height is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Our website has been developed with the utmost care. The utmost care is being given to keep the information as complete, correct, topical and accessible as possible.
However, Dutch Height is not liable for any direct or indirect damage that may occur by the use of the offered information on the website. No rights can be reserved or claimed from the contents of this website.